CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Liên hệ
CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG
Địa chỉ : Tam Tảo - Phú Lâm - Tiên Du - Bắc Ninh Tầng 3 - Khách sạn Quốc tế Phượng Hoàng - Phố Phúc Sơn - Phường Vũ Ninh - TP Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0241. 3838 087 - 387 1999
Fax: 0241. 387 1555 - 3838 270
(
*
) : Các trường bắt buộc phải nhập
Tiêu đề*
Họ và tên*
Địa chỉ *
Điện thoại*
Email
Nội dung*
Mã xác nhận: Mã xác nhận
Nhập mã xác nhận: