CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Khoi day tam long thom thao
Ông Nguyễn Nhân Phượng, Tổng giám đốc Công ty giấy và bao bì Phú Giang sau khi nghe thường trực MTTQ xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) nói về kế hoạch triển khai cuộc vận động Ngày vì người nghèo của xã, ông Nguyễn Nhân Phượng nói: Ông Nguyễn Nhân Phượng, Tổng giám đốc Công ty giấy và bao bì Phú Giang sau khi nghe thường trực MTTQ xã Phú Lâm, huyện Tiên Du (Bắc Ninh) nói về kế hoạch triển khai cuộc vận động Ngày vì người nghèo của xã, ông Nguyễn Nhân Phượng nói:

Cong ty giay va bao bi Phu Giang
là doanh nghiệp hoạt động đa ngành nghề: sản xuất giấy, kinh doanh khách sạn, nhà hàng, biểu diễn nghệ thuật, tổ chức sự kiện. Năm 2010, Công ty đạt doanh thu 145 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng, bảo đảm việc làm ổn định cho 430 lao động có mức thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng. Người lao động được Công ty mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thân thể. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Công ty 100 triệu đồng. Công ty trích thưởng 30 triệu đồng cho các công trình, sản phẩm, sáng kiến. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện được Công ty thực hiện thường xuyên với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Trang Previous page   1 2