CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
HOP BAO BI CARTON
Bao gồm 2 sản phẩm chính là hộp carton 3 lớp và hộp carton 5 lớp

SAN PHAM GIAY
CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG là nhà tái chế giấy chuyên nghiệp, chuyên sản xuất giấy bìa cactông làm bao bì từ nguyên liệu thô là giấy phế thải, giấy thu hồi nội địa và nhập khẩu.