CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
PHU GIANG - NHUNG MOC SON LICH SU
Trong hơn 20 năm trưởng thành và phát triển, Công ty giấy và bao bì Phú Giang đã để lại nhiều mốc son lịch sử xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

CONG DOAN CONG TY
Công ty Giấy và bao bì Phú Giang đóng trên địa bàn xã Phú Lâm (Tiên Du), có 545 lao động, chưa kể số lao động thời vụ. Hàng tháng, Công ty sản xuất gần 1.200 tấn giấy và bao bì.