CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Cập nhật: 02/06/2014
MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRỤ SỞ CÔNG TY GIẤY VÀ BAO BÌ PHÚ GIANG

Photo: Nguyễn Văn Dũng