CONG TY GIAY VA BAO BI PHU GIANG
Cập nhật: 17/12/2011
Một số thành tích đạt được
Liên tiếp nhiều năm liền từ 1992 đến 2012 Tổng công ty Giấy và Bao Bì Phú Giang nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các của Đảng và Nhà nước, các Bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương trao tặng

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ giai đoạn 1997 - 1999
Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ giai đoạn 2006 - 2008
Đón nhận Huân chương lao động hạng 3 năm 2004 và Huân chương lao động hạng nhì năm 2012

Tổng Giám đốc Nguyễn Nhân Phượng vinh dự được Đảng và nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng 3 năm 2007